1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  1. Jelen általános szerződési feltételek (“Általános Szerződési Feltételek”) alkalmazandóak az Ön által a http://konyhakertesz.com weboldalon (“Weboldal”) leadott bármely termékre vonatkozó valamennyi megrendelésre. A Weboldal üzemeltetője a Konyhakertész Kft. (“ELADÓ”) (székhely postacíme: 2092 Budakeszi, Őr utca 18., email: dominika@konyhakertesz.com).
  2. Mielőtt bármely terméket megrendelne tőlünk, kérjük gondosan olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, ugyanis ez képezi a közöttünk létrejött megállapodás valamennyi feltételét. A vásárláshoz kapcsolódó e-mail útján zajlott kommunikáció során az egyik fél által felvetett, és a másik fél által kifejezetten elfogadott részlet is szerződés részének minősül. A Weboldalon elérhető termékek megvásárlásával a felek között magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az ELADÓ azt iktatja és a teljesítéstől számított [5] évig őrzi. Önnek a megrendelés bármely szakaszában, a megrendelés ELADÓ részére történő elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból).
  3. Ön az “elfogadom” gomb megnyomásával kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőként elfogadta. Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor megváltoztassuk, ideértve jelen Általános Szerződési Feltételeket is. A közöttünk létrejött megállapodásra az Ön megrendelésének leadásakor hatályos Általános Szerződési Feltételek lesznek irányadóak. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását Önnek meg kell erősítenie annak érdekében, hogy megrendelést adhasson le a Weboldalon.
 2. MEGRENDELÉSEK
  1. Mikor Ön egy terméket megrendel a Weboldalon, a megrendelésre a jelen Általános Szerződési Feltételek lesznek irányadóak. Az ELADÓ nem köteles a megrendelést elfogadni.
  2. A megrendelés megérkezését és elfogadását email útján visszaigazoljuk az Ön részére, amelyben összefoglaljuk a megrendelés részleteit. A megrendelt termék vonatkozásában a szerződés közöttünk ezen visszaigazolás elküldésével jön létre.
  3. Amennyiben az Ön megrendelésével bármely probléma van, felvesszük Önnel a kapcsolatot.
 3. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. Az Ön által megrendelt termék vételára a Weboldalon a megrendelés megérkezésekor feltüntetett összeg, kivéve, ha az ott feltüntetett ár nyilvánvalóan hibás.
  2. A feltüntetett vételár tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítási költséget, amely a teljes vételáron felül kerül felszámításra.
  3. A vásárolt termék vételárát elektronikus úton bankkártyával (a BARION rendszerén keresztül) a megrendelés feladásakor, futárszolgálat igénybevétele esetén az áruk átvételekor készpénzben fizetheti meg. Egyéb esetben készpénzes fizetést nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a személyes átvételi ponton történő átvételt választja, a fizetés csak előtte, elektronikus úton bankkártyával lehetséges. Részteljesítést nem vállalunk.
 4. AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓK
  1. A vásárláshoz szükséges lehet, hogy Ön – mint a vásárlási lehetőséget biztosító Weboldal felhasználója – a Weboldalon regisztráljon és létrehozzon egy saját felhasználói fiókot. Az oldalak böngészése, egyes árak megtekintése regisztráció és a felhasználói fiókba történő belépés nélkül is lehetséges, megrendelés leadása azonban nem. A felhasználói fiók adatait rögzítjük, így Önnek a Weboldalain történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. Kizárólag Ön felel azért, hogy a jelszavát titokban tartsa. Kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket, amennyiben észleli, hogy valaki jogosulatlanul hozzáfért a felhasználói fiókjához. A felhasználói fiókjának/jelszavának jogosulatlan használatából fakadó károkért semminemű felelősséget nem tudunk vállalni.
  2. Ön vállalja, hogy valós, pontos és teljes adatokat ad meg a regisztráció során és minden olyan egyéb esetben, amikor ez a Weboldal használatához szükséges lehet. Ön vállalja továbbá, hogy ezen adatokat frissíti, ha ez bármely okból szükséges. Valótlan, nem teljes, vagy pontatlan adatok megadása esetén regisztrációját töröljük és Ön nem használhatja vásárlásra a Weboldalt. Amennyiben a megadott adatok csalást valósítanak meg, úgy ez felvetheti az Ön büntetőjogi és polgári jogi felelősségét is.
  3. A Weboldalon elérhető szolgáltatások teljesítése érdekében az alábbi adatokat rögzítjük Önről: név, képviselő neve (cég esetén), cím, e-mail cím, elérhetőségi telefonszám, megrendelések [*]. A vásárolt termékek futárszolgálat útján történő kiszállítása érdekében a következő adatokat bocsátjuk a [*] futárszolgálat, mint adatfeldolgozó rendelkezésére: megrendelés száma, vevő neve, vevő címe, telefonszáma, utánvét összege [*].
  4. A megadott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseivel összhangban kezeljük. A személyes adatok kezelésének célja az Ön azonosítása, a megrendeléseinek teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, továbbá amennyiben ehhez külön hozzájárul, úgy egyéb termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos közvetlen megkeresések, hírlevelek, tájékoztatások, reklámok küldése. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A felhasználói fiók létrehozásakor megadott személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg aktív felhasználói fiókkal rendelkezik, illetve a konkrét megrendelésére vonatkozó információkat a vonatkozó (pl. számviteli) jogszabályokban előírt ideig, de maximum a megrendelésének teljesítésétől számított 5 évig. Ön bármikor kérheti felhasználói fiókjának törlését, felhasználói fiók nélkül azonban megrendeléseit nem tudjuk teljesíteni.
  5. Az Info tv. alapján az adatkezelés során Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályon alapuló, kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását. Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz is fordulhat.
 5. SZÁLLÍTÁS, TERMÉK ÁTVÉTELE
  1. A megrendelt terméket futárszolgálat közreműködésével szállítjuk ki az Ön által a regisztráció során megadott címre a megrendelés visszaigazolásától számított 1-21 munkanapon belül a Weboldalon megjelölt külön díj ellenében. Ön a megrendelt terméket a személyes átvételi ponton is átveheti. Amennyiben a személyes átvételi módot választja, külön értesítjük, mikor a termék a kiválasztott üzletünkben átvehető. A késedelmes teljesítésből fakadó valamennyi kártérítési igénnyel kapcsolatosan kizárjuk a felelősségünket.
  2. A megrendelt termékek tekintetében a kárveszélyviselés a termék kiszállításával száll át Önre.
 6. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG
  Jelen 6. pontban foglalt jogok kizárólag fogyasztókra vonatkoznak, tehát azon természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el (“Fogyasztó”).

  1. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
  2. Az elállási/felmondási határidő:
   1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
   2. termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  3. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2092 Budakeszi, Őr utca 18., vagy a orsi@konyhakertesz.com email címre. Elállási vagy felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
  4. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
  5. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített fizetési ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  6. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
  7. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  8. Szolgáltatásnyújtás esetén ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
 7. ELÁLLÁS ÁLTALUNK
  1. Fenntartjuk a jogot, hogy elálljunk a szerződéstől ha a megrendelt termék bármely okból nem elérhető. Ebben az esetben email útján értesítjük és visszatérítjük az Ön részére a megrendeléssel kapcsolatosan teljesített valamennyi kifizetését.
  2. Törekszünk arra, hogy a Weboldalon feltüntetett valamennyi ár helyes legyen. Azonban ha észleljük, hogy valamely árat helytelenül adtunk meg a Weboldalon, úgy Önt erről haladéktalanul értesítjük. Ebben az esetben Ön eldöntheti, hogy újra megrendeli-e a terméket, vagy eláll a megrendeléstől. Elállás esetén visszatérítjük az Ön részére a megrendeléssel kapcsolatosan teljesített valamennyi kifizetését.
 8. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG
  1. Kellékszavatosság
   1. Ön az ELADÓ hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
   2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
    Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az ELADÓ számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az ELADÓ költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
    Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az ELADÓ adott okot.
   3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Ha Ön Fogyasztó, a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba, késedelem nélkül közöltnek tekintendő. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves (Fogyasztó esetén két éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
   4. Ön az ELADÓ-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
   5. Ha Ön Fogyasztó, úgy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ELADÓ nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  2. Termékszavatosság
   Jelen 8.2 pontban foglalt jogok kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.

   1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 8.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
   2. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
   3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
   4. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
   5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
   6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  3. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania
  4. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 9. PANASZKEZELÉS
  1. Termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, illetve tevékenységünkkel kapcsolatos bármely panasz, észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: telefonon a 06 30 552 6602 telefonszámon (munkanapokon 9-17 óráig). A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
  2. Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül és a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panasz kezelésével Ön nem ért egyet, úgy jegyzőkönyvet veszünk fel a panaszról, amely az alábbiakat tartalmazza:
   a) az Ön neve, lakcíme,
   b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
   c) a panaszának részletes leírása, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
   d) nyilatkozatunk az Ön panaszával kapcsolatos álláspontunkról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
   e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ön aláírása,
   f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
   g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
  3. Szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet helyben átadjuk, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a 9.4 pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük az Ön részére. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 9.4 pontban írtak szerint járunk el.
  4. Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban megválaszoljuk az Ön részére. A panasz elutasítása esetén Ön első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró, Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához:Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
   Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
   Telefonszám: +36-1 450-2598
   E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
  5. Ön panaszának elutasítása esetén békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. Székhelyünk szerinti békéltető testület:Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31
  6. Az ELADÓ nem vetette alá magát magatartási kódexnek
 10. FELELŐSSÉG
  1. Felelősségünk terjedelme a Weboldalon megrendelt termékek tekintetében semmilyen esetben nem haladhatja meg a termékért Ön által fizetett teljes vételár összegét.
  2. Fentiektől függetlenül, jelen Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely korlátozná a fogyasztókat a jogszabályok alapján megillető jogokat.
 11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. Jelen Általános Szerződési feltételek értelmezésére és az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó.
  2. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelenné, jogellenessé, vagy végrehajthatatlanná válik, úgy ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát.